Pristup informacijama

Službenik za informiranje
• Josip Tomičić
boninovo.doo@du.t-com.hr
• Tel.: +385 (0)20 416 216
• Fax: +385 (0)20 416 217

Zamjenik službenika za informiranje
• Štefi Ljubimir
boninovo.doo@du.t-com.hr
• Tel.: +385 (0)20 416 216
• Fax: +385 (0)20 416 217

Pravo na pristup informacijama korisnik prava na pristup informacijama (svaka domaća ili strana fizičke i pravne osobe) ostvaruje temeljem:
• Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22)
• Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave
 informacije („Narodne novine“ broj 12/14, 15/14, 141/22)

Odluka-službenik za informiranje.doc

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.doc

Odluka o ustroju sluzbenog Upisnika.doc

Upitnik-za-samoprocjenu-BONINOVO.xlsx

Pravo na pristup informacija uređuju:

OPĆI PROPISI
• stav Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
• Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22)
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17),
• Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima(Narodne novine broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17),
• Zakon o medijima (Narodne novine broj 59/04, 84/11, 81/13),
• Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 42/18),
• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (Narodne novine broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16),
• Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine broj 79/07, 86/12),
• Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17),
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine broj 108/96),
• Opći porezni zakon (Narodne novine broj 115/16),
• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine broj 20/16),
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine broj 124/15),
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine broj 83/14),
• Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine broj 67/17),
• Kriterij određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine broj 12/14, 15/14 i 141/22).

Europski propisi
• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora ,
• Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17. November 2003 on the re-use of public sector information,
• Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,
• Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance,
• Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
• Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of the public sector information,
• Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C240/01,
• Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C240/01,
• Europska konvencija o ljudskim pravima i temljnim slobodama (MU18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10),
• Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Obrasci za pristup informacijama:
Obrazac_2_Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc
Obrazac_3_Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc
Obrazac_4_Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc
Zalba-protiv-rjesenja.doc
Zalba-sutnja-uprave.doc

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15, 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15, 69/22). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA
Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.
U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.
Na primjer privatne ili pravne osobe mogu ponovno koristiti informacije dostupne u javnim bazama podataka kako bi izradile elektroničke proizvode koji će kasnije biti prodani kupcima – primjerice kombiniranjem različitih baza podataka o vremenskim statistikama i urbanom razvoju, neko trgovačko društvo može sačiniti program koji izračunava ekološke rizike koji postoje u pojedinim područjima.
Ako bi se takav program naplaćivao korisnicima, tada se radi o ponovnoj uporabi informacija u komercijalne svrhe, u protivnom (ako se radi o besplatnoj uporabi) riječ je o ponovnoj uporabi informacija u nekomercijalne svrhe.
BONINOVO d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:
• putem telefona na broj: +385 (0)20 416 216
• putem faksa na broj: +385 (0)20 416 217
• elektroničkom poštom službeniku za informiranje: boninovo.doo@du.t-com.hr , na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
• poštom na adresu: BONINOVO d.o.o. za obavljanje pogrebnih usluga, Između Tri crkve 1, 20000 Dubrovnik, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
• osobno na adresu: BONINOVO d.o.o. za obavljanje pogrebnih usluga, Između Tri crkve 1, 20000 Dubrovnik, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama je radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
BONINOVO d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15, 69/22) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html .
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.
Kriterij se primjenjuje i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:
• preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura
• preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura
• preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura
• preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura
• elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura
• elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura
• elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB
pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura
pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacije obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Boninovo d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija
Boninovo d.o.o. ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim stranicama.
Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju čl. 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15, 69/22), Boninovo d.o.o. može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
• Tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
• korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
• tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koje se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
• ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.